Sterke vraag naar hypothecair krediet in het derde trimester

22 oktober 2014

Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) (1) blijkt dat in het derde trimester van dit jaar bijna 51.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 5,7 miljard EUR, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het hele derde trimester nog wel een daling van het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 2,5%, terwijl het overeenstemmende bedrag 0,5% hoger ligt.

Wat de bestemming van de verstrekte kredieten betreft, werden ten opzichte van een jaar geleden iets meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+450, hetzij +1,6%) van een woning, maar was er een daling van de kredieten bestemd voor de bouw (-248, hetzij -4%) en voor de renovatie  (-1.456, hetzij -10,4%) van een woning.

Uitzonderlijke stijging

In de maand september was er een uitzonderlijke stijging van de vraag en een sterke stijging van de verstrekte kredieten. De combinatie van de aangekondigde verlaging van de woonbonus in Vlaanderen vanaf 2015, de verwachte aanpassing van de woonbonus in de andere regio’s, de lage rentevoeten en de talrijke aanvragen voor een externe herfinanciering maakt dat de kredietaanvragen in september 2014 uiteindelijk 83% hoger liggen dan in september 2013. De kredietproductie lag in de maand september ook al bijna 11% hoger dan een jaar eerder.

De consument wenst dus duidelijk nog in de mate van het mogelijke te genieten van het huidige regime van de woonbonus in Vlaanderen. De financiële sector roept de consumenten evenwel op om tijdig de nodige afspraken te maken met de kredietgever en de notaris voor dossiers die vóór 31 december eerstkomend dienen verleden te zijn.

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de BVK: « Om nog van het huidige regime van de woonbonus te genieten, dient de hypothecaire kredietakte en de verkoopakte verleden te zijn vóór 31 december eerstkomend. De Beroepsvereniging van het Krediet en de Federatie van het Notariaat roepen de consument dan ook op om met de kredietgever en de notaris contact op te nemen inzake de mogelijkheden om nog tijdig aanspraak te kunnen maken op het huidige woonbonusregime. Zonder de nodige afspraken zal het na 1 november hoe langer hoe moeilijker worden om vóór 31 december 2014 de krediet- en verkoopakte nog tijdig te verlijden.»

Belangrijkste vaststellingen

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor het derde trimester 2014 in vergelijking met hetzelfde trimester van 2013:

  • Er werden bijna 51.000 hypothecaire kredieten verstrekt, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, voor een totaal bedrag van om en bij de 5,7 miljard EUR.

  • Ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar is er nog wel een daling van het aantal nieuwe kredietovereenkomsten met 2,5%, maar er is een lichte stijging met 0,5% in bedrag.

  • Het aantal kredietaanvragen kende een stijging ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar, zowel wat het aantal kredieten betreft (+27%) als het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen (+30%). Vooral in de maand september was er een spectaculaire stijging met +83% in aantal en +84% in bedrag.

  • Ten opzichte van vorig jaar werden iets meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop van een woning (+450, hetzij +1,6%), maar de kredieten voor de bouw (-248, hetzij   -4%) en de renovatie (-1.456, hetzij -10,4%) van een woning kenden een daling.

  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning stijgt in het derde trimester van 2014 tot ongeveer 139.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet daalt licht tot 136.500 EUR.

  • In het derde trimester van 2014 kozen ongeveer 75% van de kredietnemers voor een vaste rentevoet, terwijl ongeveer 5% koos voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 18% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

Grafieken

Aantal kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen steeg in het derde trimester van 2014 met 27% ten opzichte van het derde trimester van 2013. Voor dezelfde periode steeg het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen met 30%.

Bron: BVK

Aantal verstrekte kredieten

In het derde trimester van 2014 daalde het aantal nieuwe kredieten met 2,5% ten opzichte van het derde trimester van 2013, maar steeg het overeenstemmende bedrag met 0,5%.

Bron: BVK

Meer kredieten voor de aankoop, maar minder voor de bouw en voor de renovatie van een woning  

Er werden in het derde trimester van 2014 om en bij de 51.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van ongeveer 5,7 miljard EUR – herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar werden er meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+450, hetzij +1,6%), terwijl het aanttal verstrekte kredieten voor de bouw (-248, hetzij -4%) en voor de renovatie (-1.456, hetzij      -10,4%) lager lag dan in hetzelfde trimester van vorig jaar.

 
Bron: BVK

Gemiddelde bedrag van krediet voor de aankoop ongeveer 139.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van het derde trimester gestegen tot ongeveer 139.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet daalde in het derde trimester van dit jaar licht tot ongeveer 136.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor aankoop én renovatie stijgt sterk tot ongeveer 161.000 EUR.

Bron: BVK

4 op de 5 kredietnemers kiest voor een vaste rentevoet

In het derde trimester van 2014 kozen vier op de vijf kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 18% van de kredietnemers opteerde voor een rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

 

Bron: BVK

Rekening houdend met de nog steeds zeer lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument in overgrote mate kiezen voor zekerheid.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand (02 507 68 31 – im@febelfin.be), woordvoerster van Febelfin.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2014 Q 3) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK (www.upc-bvk.be) onder de rubriek “Pers & cijfers”.

 

 


(1) De 57 leden van de BVK nemen samen ongeveer de totaliteit van de nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet einde september 2014 ongeveer 193 miljard EUR.

Meer over: