Pensioensparen: een noodzaak

12 mei 2014

De 1e pijler wettelijke pensioenen zijn vandaag onvoldoende om het behoud van de levensstandaard te waarborgen.

Ook de 2de pijler pensioenen die arbeidsgebonden zijn, zijn vandaag alsnog eerder gering.

De 3de pijler omvat het individuele pensioensparen via een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds waarin elke belastingsplichtige op eigen initiatief kan deelnemen.

Elke pijler op zich is onvoldoende, maar de 3 pijlers samen zijn noodzakelijk.

BEAMA is voorstander van het drie pijler pensioensysteem dat een evenwichtig en complementair geheel vormt om de uitdaging van de toenemende vergrijzing aan te pakken.

In het kader van de handhaving van welvaart en de ondersteuning van het welzijn van de bevolking zijn de 3de pijler pensioenspaarfondsen een echte noodzaak voor iedereen.

3de pijler pensioenspaarfondsen zijn democratische beleggingsproducten die voor de volledige actieve bevolking toegankelijk zijn. Ze zorgen ervoor dat het gespaarde vermogen, na correctie voor inflatie, aangroeit doorheen de tijd.

De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt.

Naast het behoud van de fiscale aftrek van het lange termijn-sparen / pensioensparen, pleit BEAMA eveneens voor de verruiming van de 3de pijler.

Een wezenlijk aspect van het pensioensparen is de ondersteuning van de economie via participatie in het kapitaal van ondernemingen en door financiering van bedrijven.

Een democratisch en maatschappelijk verantwoord product

De pensioenspaarfondsen zijn specifieke beleggingsfondsen in het kader van de opbouw van individuele pensioenreserves en maken deel uit van de zogenaamde 3de pijler. Ze zijn een vehikel om aan lange-termijn-sparen te doen aangemoedigd met een belastingvermindering.

3de pijler pensioenspaarfondsen zijn een democratisch product. Zo zijn ze toegankelijk voor iedereen van de belastingplichtige bevolking (18 – 65 jaar) en laten ze toe dat iedereen spaart op zijn eigen tempo (zowel qua spaarbedrag als in tijd). Er zijn verschillende pensioenspaarfondsen waarin zowel de defensieve als de meer dynamische spaarder zijn gading kan vinden. De spaarder kan tevens, doorheen de tijd, op een flexibele manier switchen van pensioenspaarfonds zodat dit steeds nauw aansluit bij zijn beleggersprofiel.

Een succesvol product

De pensioenspaarfondsen kennen een alsmaar toenemend belang in België. Actueel tellen we 1,415 miljoen spaarders in dit maatschappelijk verantwoord product in het kader van de pensioenopbouw. De start van het product dateert van 1986, zodat stilaan de eerste spaarders de volledige life-cycle van dit product doorlopen hebben.

Deze producten behalen op lange termijn mooie rendementen en bewijzen inflatie bestendig te zijn op lange termijn. De berekening van het gemiddelde rendement van de pensioenspaarfondsen op jaarbasis per 31 december 2013 levert volgend resultaat op:

 • op 1 jaar: + 11,2%,
 • op 3 jaar: + 5,6% rendement op jaarbasis,
 • op 10 jaar: + 5,7% rendement op jaarbasis,
 • sinds ontstaan: + 6,7% rendement op jaarbasis.

Een waardecreërend en inflatiebestendig product

Een van de belangrijke sterktes van een 3de pijler pensioenspaarfonds is het feit dat het een belegging is die waardecreërend en inflatiebestendig is: op lange termijn ziet de spaarder, zelfs na correctie voor inflatie, zijn gespaarde kapitaal toenemen. Het gemiddeld jaarlijks rendement overstijgt de gemiddelde jaarlijkse inflatie met 4,5% sinds de start van de pensioenspaarfondsen. Met andere woorden, het reële rendement van de pensioenspaarfondsen is uitgesproken positief.

De pensioenspaarfondsen genieten eveneens van de kracht van kapitalisatie. Aldus geniet de spaarder van “rente op rente”. Hoe vroeger men instapt in een pensioenspaarfonds, hoe meer jaren men kan genieten van dit effect.

Verder geven de stortingen in een pensioenspaarfonds recht op een fiscale vrijstelling van 30% (op een maximale storting van 950 EUR in 2014) in de personenbelasting.

De pensioenspaarfondsen zijn transparante producten op elk vlak. Zo heeft men als spaarder steeds de volledige informatie beschikbaar en dit vanaf inschrijving en gedurende de gehele levensloop.

Een ruim gekend en verspreid product

1,415 miljoen Belgen spaarden per einde 2013 voor 14,33 miljard EUR via pensioenspaarfondsen, een historisch record! Voor het geheel van het 3de pijler pensioensparen (= pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering) raamt de financiële sector het aantal Belgen dat eraan deelneemt op 2,8 miljoen Belgen, zijnde: 62% van de werknemers en zelfstandigen in België.

Beide pensioenspaarvormen zijn complementair en stellen particulieren in staat om hun levensstandaard na de pensionering deels te handhaven.

Een product dat gedijt onder fiscale zekerheid

Om de 3de pijler pensioenspaarfondsen hun sociale rol ten volle te laten vervullen, is het onontbeerlijk dat het oorspronkelijk fiscale kader van dit lange termijn spaarproduct gerespecteerd wordt.

De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt.

Een vorm van actief sparen

Pensioenspaarfondsen zijn een vorm van actief sparen omdat een wezenlijk aspect ervan de ondersteuning van de economie is door participatie in het kapitaal van ondernemingen en door financiering van bedrijven.

Dit maatschappelijk verantwoord en democratisch product is een element van handhaving van welvaart en ondersteuning van welzijn van de spaarder op pensioengerechtigde leeftijd. Het ondersteunen van het vertrouwen naar de toekomst toe is ondersteunend voor de huidige consumptie en de economische groei.

Een product dat aanmoediging en uitbreiding verdient

Met een bruto vervangingsratio van 42% zal een werknemer met een mediaan maandloon en een loopbaan van 40 jaar gemiddeld nog meer dan de helft van zijn laatste netto inkomen zelf moeten bijsparen om zijn levensstandaard na zijn/haar pensioen te kunnen behouden.

De 3de pijler pensioenspaarfondsen zijn ideaal geplaatst om aan deze maatschappelijke behoefte tegemoet te komen.

BEAMA oordeelt dat dergelijke producten aangemoedigd dienen te worden via volgende voorstellen en initiatieven:

 • Bewustwording creëren bij de jonge werkende bevolking: van zodra jongeren op de arbeidsmarkt komen, zouden ze meteen de reflex moeten hebben om aan 3de pijler pensioensparen te doen. De laagdrempelige pensioenspaarfondsen vormen een element van de welvaartsopbouw en van handhaving van toekomstige consumptie: zij zijn “welvaarts-ondersteunend”.
 • Het is belangrijk om alle beroepsgroepen te sensibiliseren: arbeiders, bedienden zelfstandigen en ambtenaren. Pensioenspaarfondsen kennen geen probleem van “portabiliteit” als men van werkgever verandert.
 • De BEAMA pleit voor de uitbreiding van de 3de pijler pensioenen.
 • BEAMA suggereert het gebruik van loonmatigingsmaatregelen om de 2de en/of 3de pijler pensioenen te stimuleren/uit te breiden (=financieren).

Meer informatie:

Meer informatie kan verkregen worden via de algemene perscontacten van Febelfin:

 • Dhr. Thomas Van Rompuy, Chief of Staff
  (02 507 68 23 – 0498 74 03 68 – vr@febelfin.be)
 • Dhr. Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin
  (02 507 68 28 – 0472 50 76 37 – bd@febelfin.be)

of met de vertegenwoordigers voor BEAMA:

Meer over: