Pensioensparen in België

18/04/2018

Activa van de pensioenspaarfondsen en aantal pensioenspaarders op een recordpeil: naar schatting 1,6 miljoen Belgen hebben eind 2017 een gezamenlijk vermogen van 19,64 miljard EUR via pensioenspaarfondsen opgebouwd. 

Naast het aantal spaarders, bereikt ook het spaarvermogen in de pensioenspaarfondsen een nieuwe all-time high onder impuls van netto inschrijvingen aangevuld door koerswinsten opgetekend door de onderliggende activa. Het aantal spaarders via fondsen ligt ruim 20 % hoger dan per einde 2012. De netto activa pensioenspaarfondsen kenden een stijging van 7 miljard EUR (+55,5%) gedurende de laatste 5 jaren.

Inclusief de verzekeringsformule bezitten 2 op 3 Belgen uit de beroepsbevolking een 3de pijler pensioenspaarproduct.

Nagenoeg 180.000 jongeren, zijnde 19,8 % van de werkende bevolking uit de leeftijdscategorie “18-30 jaar”, participeren via een pensioenspaarfonds. Dit betekent een relatieve toename van nagenoeg 40 % ten opzichte van 5 jaar geleden toen dit aandeel nog 14,3 % bedroeg. De sector ondersteunt volop deze bewustwording en moedigt alle jongeren aan om te starten met pensioensparen via fondsen wanneer zij de arbeidsmarkt betreden.

De pensioenspaarfondsen genieten van “de kracht van kapitalisatie”. Hoe vroeger je instapt in een pensioenspaarfonds, hoe meer jaren je immers kan genieten van dit effect.

Systematisch beleggen via planmatige stortingen spreidt bovendien de periodieke spaarinspanning en benut het effect van de koersschommelingen.

Met de inwerkingtreding van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie zijn er nu twee plafondbedragen inzake pensioensparen waarvoor een jaarlijks fiscaal voordeel1 in de personenbelasting geldt:

  • De belastingvermindering bedraagt 30 % voor de stortingen die maximum 960 EUR2 bedragen.
  • Voor stortingen hoger dan 960 EUR en tot maximaal 1.230 EUR3 wordt een belastingvermindering toegekend van 25 %.

Deze zijn van kracht vanaf het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).

Het expliciete akkoord van de belastingplichtige om het plafond van 960 EUR te overschrijden moet elk jaar worden vernieuwd.

In 2017 stortte de gemiddelde pensioenspaarder ongeveer 67,5 % van het wettelijke maximum. Er is dus nog marge tot optimalisatie. De categorie van de “30- tot 40-jarigen” storten gemiddeld 61,2 %, wat wordt verklaard door andere financiële prioriteiten.

De pensioenspaarfondsen zijn succesvol en waarde-creërend dankzij hun uitstekende rendementen. De berekening van de gemiddelde return van de pensioenspaarfondsen op jaarbasis per 31 december 2017 levert het volgende resultaat op:

  • Op 1 jaar: +6,6%
  • Op 3 jaar: +6,0%
  • Op 10 jaar: +3,5%
  • Op 25 jaar: +7,0%

Het aanvullende karakter van de drie pensioenpijlers, nl. de 1ste pijler wettelijke pensioenen, de 2de pijler arbeidsgebonden pensioenen en de 3de pijler individueel pensioensparen, is noodzakelijk om de toekomstige levensstandaard te verzekeren. Heel wat Belgen leveren thans een aanzienlijke inspanning om hun wettelijk basispensioen aan te vullen.

Pensioensparen verdient aanmoediging via volgende voorstellen en initiatieven:

  • aanmoediging en informatie aan de jonge werkende bevolking
  • sensibilisering van alle beroepsgroepen: werknemers, zelfstandigen en contractuele ambtenaren
  • BEAMA blijft pleiten voor een veralgemening en verdieping van de 2de pensioenpijler
  • BEAMA blijft pleiten voor de uitbreiding van de 3de pijler pensioenen

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen via de vertegenwoordiging voor BEAMA:

of via de algemene perscontacten van Febelfin,

 

1 Het betreft een federale vermindering (nieuw aangifteformulier)

2 en 3 Geïndexeerde bedragen

4 Q3 2017-cijfer

Meer over: