Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 27 t.e.m. 31 januari 2014

27/01/2014

Kamer

AGENDA

Plenum (donderdag 30/01, om 14u15)

 • Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in een aantal materies, nrs 3076/1 tot 3.
 • Wetsvoorstel (de heren Bert Schoofs en Peter Logghe, mevrouw Barbara Pas en de heer Gerolf Annemans) tot instelling van de versnelde invorderingsprocedure, nr. 978/1.
 • Ontwerp van domaniale wet, nrs 3250/1 tot 3.
 • Wetsontwerp betreffende de aanwending van de door het Internationaal Monetair Fonds uitgekeerde buitengewone winsten van de goudverkoop, nrs 3251/1 tot 3.

Commissies          

Commissie bedrijfsleven (dinsdag 28/01, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek X in Boek I van het Wetboek van economisch recht, nrs. 3280/1 tot 3.
 • Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in een Boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XVII in Boek I van het Wetboek van economisch recht, nr. 3300/1.
 • Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in Boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in Boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht, nr. 3301/1.
 • Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het instellen van een collectieve rechtszaak betreft, nr. 2035/1.
 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XVIII, "Maatregelen voor crisisbeheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XVIII, in Boek XV van het Wetboek van economisch recht, nr. 3291/1.

Commissie Justitie (dinsdag 28/01, om 14u15)

 • Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, nr. 2998/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de dames Sonja Becq en Sarah Smeyers).

Commissie Financiën (dinsdag 28/01, om 15u30)

 • Vraag van de heer Siegfried Bracke over "het vrij verkeer van kapitaal en pensioensparen" (nr. 21639)
 • Vraag van de heer Siegfried Bracke over "het vrij verkeer van kapitaal en pensioensparen" (nr. 21727).
 • Vraag van mevrouw Veerle Wouters over "de actualisatie van de lijst van belastingparadijzen voor de DBI-aftrek" (nr. 21701).
 • Vraag van de heer Luk Van Biesen over "nalatigheidsintresten in het kader van de gespreide belasting op meerwaarden" (nr. 21709).                  

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Financiën

 • Het versturen van geld naar het buitenland door migranten (Peter Logghe, VB, 707)
 • Liquidatieboni (Valérie Warzee-Caverenne, MR, 727)
 • Bankhervorming op Europees niveau. (MV 21466) (Joseph George, cdH, 726)

Antwoorden op schriftelijke vragen

 • Bewind en collectieve schuldenregeling. - Samenloop van de wetgeving (Raf Terwingen, 1052, vraag van 27/08/13)

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

 • Vraag van de heer Hagen Goyvaerts, Jean-Marie Dedecker, Benoit Drèze, Dirk Van der Maelen, Meyrem Almaci en Peter Dedecker aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de bezoldiging van de directieleden van Dexia" (nr. P2232)
 • Vraag van de heer Olivier Henry aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, over "de stappen van Febelfin tegen de antifraudewet" (nr. P2229)

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

 • Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht (Nr. 3300)
 • Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht (Nr. 3301)

Senaat

AGENDA

Plenum

/

Commissie(s)

Commissie Binnenlandse zaken (dinsdag 28/01, om 10u15)

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen); nr. 5-1264/1.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns); nr. 5-1330/1.-

Commissie Justitie (woensdag 29/01, om 9u30)

 • Vraag om uitleg nr. 5-4378 van mevrouw Marie Arena aan de minister van Justitie over "de voorlopige bewindvoering" (Rgt., art. 72.3).

Commissie Justitie (woensdag 29/01, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie; nr. 5-2443/1.-

Commissie Financiën (woensdag 29/01, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie; nr. 5-2427/1.-

 

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Financiën

 • Dexia - Nouveaux dirigeants - Salaire - Augmentation – Logique (Marie Arena, PS, 5-10963)

 

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

/

Vragen om uitleg

Aan Min. Financiën

 • De goudreserves van België (Bert Anciaux, sp.a, 5-4678)

Aan Min. Ambtenarenzaken

 • De registratiekantoren van authentieke akten en de hypotheekkantoren (Patrick De Groote, N-VA, 5-4690)

 

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

Aan Min. Pensioenen

 • De verschillende pensioenstelsels (Louis Siquet, PS, 5-1270)

Aan Min. Economie

 • De informatie- en adviesplicht van de kredietinstellingen (Marie Arena, PS, 5-1262)

 

Antwoorden op mondelinge vragen

Wetsontwerpen en –voorstellen

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Nr. 5-2446)
Meer over: