Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 24 t.e.m. 28 maart 2014

25/03/2014

Kamer

AGENDA

Plenum (woensdag 26/03, om 14u15 – hervatting van de agenda op donderdag 27/03, om 14u15 en 18u05)

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, nrs 3395/1 en 2.
 • Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen, nrs 3393/1 en 2.
 • Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen, nrs 3394/1 tot 3.

Commissies          

Commissie Financiën (maandag 24/03, om 14u)

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, nrs. 3413/1 tot 3.
 • Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel, nr. 3414/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : mevrouw Christiane Vienne en de heer Carl Devlies).

Commissie Justitie (dinsdag 25/03, om 10u15 en 14u15)

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie - Geamendeerd door de Senaat, nr. 3149/9.

Commissie Justitie (woensdag 26/03, om 14u15)

 • Vraag van de heer Georges Gilkinet over "het herschrijven door BNP Paribas Fortis van de algemene bankvoorwaarden inzake het gebruik van persoonsgegevens van klanten" (nr. 22777)

Opvolgingscommissie financiële crisis (vrijdag 28/03, om 10u15)

 • Hoorzitting met de heer Almorò Rubin de Cervin van de DG "Interne Markt en Diensten" van de Europese Commissie.

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Economie

 • De basisbankdiensten (Peter Logghe, VB, 623)

Aan Min. Justitie

 • Opsporingsonderzoeken tegen kredietgevers en kredietbemiddelaars (Peter Logghe, VB, 1312)

Aan Min. Financiën

 • De aangifte van buitenlandse rekeningen (Dirk Van der Maelen, sp.a, 812)
 • De controles inzake de Spaarrichtlijn (Dirk Van der Maelen, sp.a, 811)

Antwoorden op schriftelijke vragen

/

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

 • Vraag van de heer Peter Dedecker aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "het regeringsstandpunt inzake het plan B voor de ARCO-coöperanten" (nr. P2373)
 • Vraag van de heer Luk Van Biesen & Damien Thiéry aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de uitbreiding van het visitatierecht van de fiscus" (nr. P2379)

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

/

Senaat

AGENDA

Plenum

/

Commissie(s)

Commissie Binnenlandse zaken (dinsdag 25/03, om 10u15)

 • Vraag om uitleg nr. 5-4864 van mevrouw Nele Lijnen over "de cybercriminaliteit op mobiele toestellen" (Rgt., art. 72.3).

Commissie Financiën (dinsdag 25/03, om 15u30)

 • Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht; nr. 53-3360/1.-
 • Wetsontwerp betreffende de verzekeringen; nr. 53-3361/1.-
 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen; nr. 53-3429/1.-
 • Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; nr. 53-3430/1.-

Commissie Financiën (woensdag 26/03, om 9u en om 15u)

 • Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders; nr. 53-3432/1.-
 • Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders; nr. 53-3433/1.-
 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten; nr. 53-3395/1.-
 • Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen; nr. 53-3393/1.-
 • Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen; nr. 53-3406/1.-
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen; nr. 53-3413/1.-
 • Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel; nr. 53-3414/1.-

VRAGEN

Schriftelijke vragen

/

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

 • Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie (Martine Taelman, 5-11127, vraag van 11/03/14)
 • Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing – Meldingsprocedure (Nele Lijnen, 5-10266, vraag van 13/02/14)
 • Kindermisbruik op het internet - Webcams - Terre des Hommes - Virtueel Filipijns meisje - Misbruikplegers - Gevolgen - Internet providers - Screenen van kredietkaarten - Andere maatregelen (Martine Taelman, 5-11016, vraag van 04/02/14)
 • Fraude - Consumentenbedrog - Bitcoins - Driehoektransacties - Malafide webwinkels - Nederland – Klachten (Martine Taelman, 5-11092, vraag van 11/02/13)

Vragen om uitleg

Aan Min. Financiën

 • De dubbele taxatie bij de overdracht van tak 23-levensverzekeringen tussen verzekeringsmaatschappijen (Jan Roegiers, sp.a, 5-4913)
 • De meerwaardebelasting op obligatiefondsen (Yoeri Vastersavendts, Open Vld, 5-4934)
 • De Bitcoin (Yoeri Vastersavendts, Open Vld, 5-4937)

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

Aan Min. Financiën

 • De oprichting van een bankenunie op Europees vlak (Ahmed Laaouej, PS, 5-1367)

 

Antwoorden op mondelinge vragen

 

Wetsontwerpen en –voorstellen

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (nr. 5-2733)
 • Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Nr. 5-2778)
 • Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Nr. 5-2777)
Meer over: