Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 24 t.e.m. 28 februari 2014

24/02/2014

Kamer

AGENDA

Plenum (donderdag 27/02, om 14u15)

 • Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, nrs 3300/1 tot 5.
 • Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht, nrs 3301/1 tot 3.
 • Wetsvoorstel (de heren Stefaan Van Hecke en Ronny Balcaen) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het instellen van een collectieve rechtszaak betreft, nr. 2035/1.
 • Wetsvoorstel (mevrouw Marie-Christine Marghem en de heren Denis Ducarme en Charles Michel) tot instelling in het Belgisch recht van een vorm van groepsvordering, nr. 2944/1.
 • Verslag van de gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming, nr. 3343/1.

Commissies          

Commissie voor comptabiliteit (dinsdag 25/02, om 11u)

 • Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van de Federale ombudsmannen.

Commissie Financiën (dinsdag 25/02, om 14u15)

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. (Pro memorie).
 • Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ................ inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen. (Pro memorie).
 • Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen. (Pro memorie).
 • Voorstel van resolutie (Alain Mathot, Olivier Henry, Christophe Lacroix, Christiane Vienne) over een betere tax-shelterregeling, nr. 2777/1.
 • Wetsvoorstel (Olivier Destrebecq, Philippe Goffin, Alain Mathot, Luk Van Biesen, Josy Arens) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de tax shelter-regeling uit te breiden, nr. 2674/1.
 • Vraag van mevrouw Christiane Vienne, over "de Europese richtlijn inzake strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik" (nr. 22058).
 • Vraag van de heer Carl Devlies, over "het toerbeurtensysteem in de raad van bestuur van de ECB" (nr. 22163).
 • Vraag van de heer Benoît Drèze, over "crowdfunding" (nr. 22179).
 • Vraag van de heer Dirk Van der Maelen, over "de automatische uitwisseling van inlichtingen voor fiscale doeleinden met ontwikkelingslanden" (nr. 22218).
 • Vraag van de heer Alain Mathot, over "het voornemen van ING om banen te schrappen in ons land" (nr. 22234).
 • Vraag van mevrouw Meyrem Almaci, over "de interest bij een overbruggingskrediet" (nr. 22246).
 • Vraag van mevrouw Meyrem Almaci, over "Belgische spaarbanken" (nr. 22248).
 • Vraag van de heer Benoît Drèze, over "de verplichte aangifte van de betalingen aan het buitenland" (nr. 22255).
 • Vraag van de heer Alain Mathot, over "de totstandkoming van de Single Euro Payments Area" (nr. 22256).
 • Vraag van de heer Georges Gilkinet, over "het besparingsplan 2016 van Belfius en de gevolgen ervan voor de gepensioneerde medewerkers van de groep" (nr. 22272).
 • Vraag van mevrouw Veerle Wouters over "het bankenplan en het gunsttarief voor buitenlandse spaarboekjes" (nr. 22315).

Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 25/02, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, nrs. 3360/1 en 2.
 • Wetsontwerp betreffende de verzekeringen, nr. 3361/1. (Voortzetting).

Commissie Financiën (woensdag 26/02, om 10u)

 • Wetsvoorstel (Alain Mathot, Dirk Van der Maelen, Christiane Vienne, Olivier Henry, Christophe Lacroix) tot aanvulling van de "una via"-regeling door de verstrenging van de sanctiemaatregelen ten aanzien van fiscale tussenpersonen die aan fraude en agressieve fiscale planning doen en daarbij de fiscale of deontologische regels overtreden, nr. 2738/1
 • Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude, nr. 2811/1.
 • Hoorzitting met :
  • de heer Benoît Vanderstichelen, voorzitter van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB);
  • de heer Jean-Marie Conter, voorzitter van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF);
  • de heer Werner Heyvaert, bestuurder, Orde van Vlaamse Balies (OVB);
  • mevrouw Martine Bourmanne, advocaat;
  • de heer Philippe de Mûelenaere, ondervoorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI);
  • de heer Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin;
  • de heer Thomas Van Rompuy, Chief of Staff, Febelfin;
  • de heer Rodolphe de Pierpont, Sr Tax Officer, Febelfin;
  • de heer Jean-Marc Delporte, voorzitter van de Hoge Raad Economische Beroepen (HREB); 
  • de heer Patrick Cassiman, directeur bij de regionale directie van Bijzondere Belastinginspectie te Brussel (BBI).
  • de heer Michel Claise, onderzoeksrechter te Brussel.

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Binnenlandse zaken

 • Bankovervallen (Peter Logghe, VB, 1422)

Aan Min. Economie

 • Gedwongen verkopen van onroerende goederen (Peter Logghe, VB, 600)
 • Groot aantal niet-terugbetaalde kredieten (MV 21716) (Valérie Warzée-Caverenne, MR, 606)

Aan Min. Financiën

 • Inkomstenbelastingen. - Vennootschappen. - Afzonderlijke dividendbelasting (Willem-Frederik Schiltz, Open Vld, 778)
 • Verkoop restbank Dexia (Meyrem Almaci, Ecolo-Groen, 773)

Antwoorden op schriftelijke vragen

 • Dexia Israël (MV 20868) (Dirk Van der Maelen, 695, vraag van 09/01/2014)
 • Geregistreerde pannes met het elektronisch betaalsysteem (Peter Logghe, 701, vraag van 10/01/2014)
 • Het versturen van geld naar het buitenland door migranten (Peter Logghe, 707, vraag van 13/01/2014)

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

/

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een fiscale regeling, "tante-Agaathregeling" genaamd, ten voordele van beginnende ondernemers (Nr. 3358)

Senaat

AGENDA

Plenum (donderdag 27/07, om 10u)

 • De fiscale hervorming; Stuk 5-2272/1.
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie; Stuk 5-2443/1 tot 4. [Pro memorie]
 • Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in een aantal materies; Stuk 5-2465/1.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen); Stuk 5-1264/1. [Pro memorie]
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns); Stuk 5-1330/1.

Commissie(s)

Commissie Binnenlandse zaken (dinsdag 25/02, om 10u15)

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen); nr. 5-1264/1.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns); nr. 5-1330/1.-

Commissie Financiën (woensdag 26/02, om 14u30)

 • Vraag om uitleg nr. 5-4259 van mevrouw Dominique Tilmans over "de leesbaarheid van de vervalberichten van verzekeringspremies" (Rgt., art. 72.3).
 • Vraag om uitleg nr. 5-4349 van mevrouw Inge Faes over "de klacht van de Europese Commissie inzake de wet op de handelspraktijken" (Rgt., art. 72.3).
 • Vraag om uitleg nr. 5-4705 van mevrouw Fabienne Winckel over "het advies van de commissie voor verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet" (Rgt., art. 72.3).
 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XVIII, "Maatregelen voor crisisbeheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht; nr. 5-2485/1.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met het oog op het uitbreiden en versterken van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (van mevrouw Lieve Maes c.s.); nr. 5-2451/1.-     

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Sociale zaken

 • Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing – Meldingsprocedure (Nele Lijnen, Open Vld, 5-11152)

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

/

Vragen om uitleg

/

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

Aan Min. Financiën

 • de spaarboekjes (Rik Daems, Open Vld, 5-1334)

Aan Min. Justitie

 • de vatbaarheid voor beslag van pensioenen door de bankeninstellingen (Louis Siquet, PS, 5-1322)

Antwoorden op mondelinge vragen

 • Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Justitie over «de vatbaarheid voor beslag van pensioenen door de bankeninstellingen» (nr. 5‑1322)
 • Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de spaarboekjes» (nr. 5‑1334)

Wetsontwerpen en –voorstellen

 • Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken (Nr. 2493)
Meer over: