Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 17 t.e.m. 21 maart 2014

17/03/2014

Kamer

AGENDA

Plenum (donderdag 19/03, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, nrs 3360/1 tot 5.
 • Wetsontwerp betreffende de verzekeringen, nrs 3361/1 tot 5.

Commissies          

Commissie Financiën (maandag 17/03, om 14u)

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, nrs. 3395/1 en 2. 
 • Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, nr. 3432/1 en 2.
 • Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, nr. 3433/1 en 2.

Commissie Europese aangelegenheden (dinsdag 18/03, om 11u)

 • Toelichting door de Eerste minister bij de agenda van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 20-21 maart 2014 -  Gedachtewisseling.

Commissie Financiën (dinsdag 18/03, om 14u15)

 • Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen, nrs. 3393/1 en 2.
 • Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, nrs. 3406/1 en 2.
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, nrs. 3413/1 en 2.
 • Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel, nr. 3414/1.

Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 18/03, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, nrs. 3429/1 en 2.
 • Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, nr. 3430/1.

Commissie Financiën (woensdag 19/03, om 13u30)

 • Vraag van de heer Alain Mathot, over "de totstandkoming van de Single Euro Payments Area" (nr. 22256).
 • Vraag van de heer Benoît Drèze, over "de vergoeding van het uitvoerend comité van Dexia" (nr. 22413).
 • Vraag van de heer Josy Arens, over "de toepassing van de overeenkomst tussen Frankrijk en België tot vermijding van dubbele belasting" (nr. 22456).
 • Vraag van de heer Dirk Van der Maelen, over "de financiële transactietaks" (nr. 22465).
 • Vraag van mevrouw Veerle Wouters, over "het tarief van toepassing op liquidatieboni" (nr. 22492).
 • Vraag van de heer Luk Van Biesen, over "de interne vereffening" (nr. 22499).
 • Vraag van de heer Georges Gilkinet, over "het toezicht op de beleggingsvennootschap en holding Paragon International" (nr. 22572).
 • Vraag van de heer Alain Mathot, over "de bankbiljetten in Belgische frank die nog steeds in omloop zijn" (nr. 22694).
 • Vraag van de heer Alain Mathot, over "de Bancontact/Mister Cash App" (nr. 22695).

Commissie Financiën (vrijdag 21/03, om 14u30)

 • Voortzetting van de vergadering van dinsdagnamiddag.
 • Voortzetting van de vergadering van maandagnamiddag.

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Financiën

 • Valsmunterij (Ben Weyts, N-VA, 808)

Antwoorden op schriftelijke vragen

 • Het toezicht op leasingovereenkomsten tussen banken en kmo's. (MV 21276) (Peter Dedecker, 573, vraag van 20/01/14)
 • Onevenwichtige voorwaarden bij financieringshuur in de relatie tussen banken en kmo's. (MV 21274) (Peter Dedecker, 574, vraag van 20/01/14)
 • Een tweede (alarm)code voor bankkaarten (Peter Dedecker, 1279, vraag van 22/11/2013)
 • Wijzigingen aan de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Koenraad Degroote, 1326, vraag van 08/01/2014)
 • Oude effecten aan toonder (Carl Devlies, 740, vraag van 27/01/14)
 • De goudreserve (Peter Logghe, 742, vraag van 28/01/14)
 • Dividend op nieuwe aandelen die na juni 2013 werden uitgegeven - Behoud van het voordeel van de verlaagde roerende voorheffing (Christiane Brotcorne, 744, vraag van 28/01/14)
 • Europese regelgeving inzake short selling (Joseph Georges, 745, vraag van 29/01/14)
 • Aangekondigde hervorming van de bankensector (Kattrin Jadin, 617, vraag van 14/10/13)
 • Evolutie van de spaarquota van de burgers (Peter Logghe, 690, vraag van 06/01/14)

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

/

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen (Nr. 3429)
 • Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Nr. 3430)
 • Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Nr. 3432)
 • Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Nr. 3433)

Senaat

AGENDA

Plenum

/

Commissie(s)

Commissie Europese aangelegenheden (dinsdag 18/03, om 12u)

 • Toelichting door de Eerste minister bij de agenda van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 20-21 maart 2014 -  Gedachtewisseling.

Commissie Financiën (woensdag 19/03, om 14u15)

 • Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht; nr. 53-3300/1.-
 • Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht; nr. 53-3301/1.-
 • Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht; nr. 53-3360/1.-
 • Wetsontwerp betreffende de verzekeringen; nr. 53-3361/1.-

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Financiën

 • Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie (Martine Taelman, Open Vld, 5-11217, vraag ook gesteld aan Min. Justitie, 5-11216 en aan Min. Binnenlandse zaken, 5-11215)

Aan Min. Economie

 • Het advies van de commissie voor verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet (Fabienne Winckel, PS, 5-11229)

 

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

/

Vragen om uitleg

/

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

/

Antwoorden op mondelinge vragen

/

Wetsontwerpen en –voorstellen

/

Meer over: