Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 10 t.e.m. 14 maart 2014

10/03/2014

Kamer

AGENDA

Plenum (donderdag 13/03, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011, nrs 3313/1 en 2.

Commissies         

Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 11/03, om 14u15)

 • Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, nrs. 3300/4 en 5.
 • Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht, nr. 3301/3. 
 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen (pro memorie).
 • Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (pro memorie).

Commissie Financiën (dinsdag 11/03, om 15u30)

 • Wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen, nr. 3393/1.
 • Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen, nr. 3394/1.
 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, nr. 3395/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Veerle Wouters).
 • Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, nr. 3406/1.
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, nr. 3413/1.
 • Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel, nr. 3414/1.

Commissie Binnenlandse zaken (woensdag 12/03, om 14u15)

 • Vraag van de heer Koenraad Degroote over "de financiële databank" (nr. 22220).

Commissie Justitie (woensdag 12/03, om 14u15)

 • Vraag van de heer Benoît Drèze over "de bestrijding van de grote fiscale fraude en het witwassen van geld" (nr. 22522).

Commissie Buitenlandse zaken (woensdag 12/03, om 15u15)

 • Gedachtewisseling met de heer Karel De Gucht, Europees commissaris voor Handel over de geboekte vooruitgang in de onderhandelingen over het trans-Atlantische partnerschap voor handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Financiën

 • Crowdfunding (Meyrem Almaci, Ecolo-Groen, 787)

Antwoorden op schriftelijke vragen

 • Bankhervorming op Europees niveau. (MV 21466) (Joseph Georges, 726, vraag van 20/01/2014)

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

/

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Nr. 3413)
 • Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel (Nr. 3414)

Senaat

AGENDA

Plenum (donderdag 13/03, om 15u)

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie; Stuk 5-2443/1 tot 4.
 • Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in een aantal materies; Stuk 5-2465/1.

Commissie(s)

Commissie Financiën (dinsdag 11/03, om 10u15)

 • Vraag om uitleg nr. 5-4259 van mevrouw Dominique Tilmans over "de leesbaarheid van de vervalberichten van verzekeringspremies" (Rgt., art. 72.3).
 • Vraag om uitleg nr. 5-4705 van mevrouw Fabienne Winckel over "het advies van de commissie voor verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet" (Rgt., art. 72.3).

Commissie Buitenlandse zaken (woensdag 12/03, om 15u15)

 • Gedachtewisseling met de heer Karel De Gucht, Europees commissaris voor Handel over de geboekte vooruitgang in de onderhandelingen over het trans-Atlantische partnerschap voor handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Financiën

 • Bitcoins - Betaalmiddel voor kinderporno - Internet Watch Foundation – Regelgeving (Martine Taelman, Open Vld, 5-11213, vraag ook gesteld aan Min. Justitie – 5-11212)

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

 • Dexia - Nouveaux dirigeants - Salaire - Augmentation – Logique (Marie Arena, 5-10963, vraag van 24/01/2014)

Vragen om uitleg

/

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

/

Antwoorden op mondelinge vragen

/

Wetsontwerpen en –voorstellen

/

Meer over: