Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 10 t.e.m. 14 februari 2014

11/02/2014

Kamer

AGENDA

Plenum (woensdag 12/02, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XVIII, "Maatregelen voor crisisbeheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht, nrs 3291/1 tot 3.

Commissies          

Commissie Justitie (dinsdag 11/02, om 10u15)

 • Vraag van de heer François-Xavier de Donnea, over "de ontbinding en vereffening van vennootschappen in één akte" (nr. 21857).

Commissie bedrijfsleven (dinsdag 11/02, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende invoeging van boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek X in boek I van het Wetboek van economisch recht, nrs. 3280/1 tot 4.
 • Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, nr. 3300/1.
 • Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht, nr. 3301/1.
 • Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het instellen van een collectieve rechtszaak betreft, nr. 2035/1.
 • Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem, Denis Ducarme, Charles Michel) tot instelling in het Belgisch recht van een vorm van groepsvordering, nr. 2944/1.

Commissie Justitie (dinsdag 11/02, om 14u15)

 • Bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie naar de commissie voor de Justitie verwezen arresten van het Grondwettelijk Hof die uitgesproken zijn tussen 1 juli en 31 december 2013.
 • Wetsvoorstel (Linda Musin, Laurence Meire, Özlem Özen, Manuella Senecaut, Marie-Christine Marghem) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de mede-eigendom betreft, nrs. 2129/1 tot 6.

Commissie Financiën (dinsdag 11/02, om 15u30)

 • Bespreking van de arresten uitgesproken door het Grondwettelijk Hof van 1 juli tot 31 december 2013.

Commissie Financiën (dinsdag 11/02, om 16u)

 • Vraag van mevrouw Christiane Vienne over "de Europese richtlijn betreffende de strafrechtelijke sancties op marktmanipulatie" (nr. 22058).

Commissie Financiën (woensdag 12/02, om 10u15)

 • Wetsvoorstel (Alain Mathot, Dirk Van der Maelen, Christiane Vienne, Olivier Henry, Christophe Lacroix) tot aanvulling van de "una via"-regeling door de verstrenging van de sanctiemaatregelen ten aanzien van fiscale tussenpersonen die aan fraude en agressieve fiscale planning doen en daarbij de fiscale of deontologische regels overtreden, nr. 2738/1.
 • Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude, nr. 2811/1.
 • Voorstel van resolutie (Alain Mathot, Olivier Henry, Christophe Lacroix, Christiane Vienne) over een betere tax-shelterregeling, nr. 2777/1.
 • Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Stefaan Van Hecke) tot invoering van een register van de spaarverzekeringsovereenkomsten en tot vergemakkelijking van de inning van de roerende voorheffing op de spaarverzekeringsovereenkomsten die werden gesloten met in het buitenland gevestigde bankinstellingen, nrs. 1331/1 en 2.
 • Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden, nr. 2562/1.

Commissie Justitie (woensdag 12/02, om 10u15)

 • Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, nr. 2998/1.

Opvolgingscommissie financiële crisis (vrijdag 14/02, om 10u15)

 •   Hoorzitting met de heer Jos Clijsters, voorzitter van de raad van bestuur van Belfius.

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Financiën

 • Ontwerp waardoor muntstukjes van 1 en 2 cent overbodig worden (Eric Thiébaut, PS, 750)
 • Europese regelgeving inzake short selling (Joseph George, cdH, 745)
 • Beroepskosten bij tussentijds dividend (Carl Devlies, CD&V, 737)
 • Inkomsten uit interesten op spaargeld (Joseph George, cdH, 735)
 • Ethias. - Kritiek van de Europese Commissie (Benoit Drèze, cdH, 760)

Aan Min. Binnenlandse zaken

 • Cashtrapping bij geldautomaten (Peter Logghe, VB, 1385)

Antwoorden op schriftelijke vragen

/

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

 • Vraag van de heer Joseph George aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de belastingregeling voor de spaarboekjes" (nr. P2277)

Wetsontwerpen en –voorstellen & recente documenten

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen wat de notariële volmachten betreft. (Nr. 3329)

Senaat

AGENDA

Plenum

/

Commissie(s)

Commissie Binnenlandse zaken (dinsdag 11/02, om 10u15)

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen); nr. 5-1264/1.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns); nr. 5-1330/1.-

Commissie Financiën (dinsdag 11/02, om 14u15)

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude (van de heer Benoit Hellings c.s.); nr. 5-2112/1.-
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingsparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels (van de heer Benoit Hellings c.s.); nr. 5-2113/1.-
 • Wetsvoorstel met het oog op het bevorderen van de transparantie bij de kredietinstellingen en de financiële instellingen wat de activiteiten van hun dochterondernemingen betreft (van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej); nr. 5-2145/1.-

Commissie Justitie (dinsdag 11/02, om 14u15)

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie; nr. 5-2443/1.-
 • Vraag om uitleg nr. 5-4378 van mevrouw Marie Arena aan de minister van Justitie over "de voorlopige bewindvoering" (Rgt., art. 72.3).

VRAGEN

Schriftelijke vragen

Aan Min. Binnenlandse zaken

 • Kindermisbruik op het internet - Webcams - Terre des Hommes - Virtueel Filipijns meisje - Misbruikplegers - Gevolgen - Internet providers - Screenen van kredietkaarten - Andere maatregelen (Martine Taelman, Open Vld, 5-11016, vraag ook gesteld aan Min. Justitie, 5-11017)

Aan Min. Financiën

 • De goudreserves van België (Bert Anciaux, sp.a, 5-11077)

Antwoorden op schriftelijke vragen (tekst nog niet beschikbaar op site)

/

Vragen om uitleg

/

Antwoorden op vragen om uitleg

/

Mondelinge Vragen

Aan Min. Financiën

 • De manipulatie van de valutamarkt (Rik Daems, Open Vld, 5-1305)

Antwoorden op mondelinge vragen

 • Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de manipulatie van de valutamarkt» (nr. 5‑1305)

Wetsontwerpen en –voorstellen

/

Meer over: