Ondernemerskrediet bereikt hoogste punt ooit

30 maart 2017

Eind december vorig jaar bereikte het uitstaande bedrag aan krediet aan ondernemingen zijn hoogste niveau ooit: 140,4 miljard EUR. De Belgische bedrijven maken dan ook intensief gebruik van de hen toegekende kredieten.

Dit toont zich ook in de vraag naar krediet: zowel het aantal aangevraagde kredieten als het bedrag aan kredietaanvragen lag in het vierde kwartaal van 2016 hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2015.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

Luc Vansteenkiste, voorzitter platform “Financiering van ondernemingen”: “Uit deze cijfers blijkt dat ondernemerskrediet toegankelijk is en blijft. Sinds het begin van de metingen in 2009 hebben de banken nooit meer kredietaanvragen aanvaard dan in 2016. Naast een versoepeling van de kredietvoorwaarden, lijkt dit er eveneens op te wijzen dat de ondernemingen een solide en goed onderbouwd kredietdossier indienen.”

Kredietomloop is historisch hoog

In december 2016 steeg het uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten tot een nieuwe recordhoogte van 140,4 miljard EUR.

Deze hoge kredietomloop wijst erop dat bedrijven hun toegestane kredietlijnen intensief benutten. In vergelijking met de voorgaande kwartalen en jaren ligt de aanwendingsgraad dan ook op het op twee na hoogste niveau.

Bron: CKO: Kredietverstrekking aan ingezeten niet-financiële vennootschappen / Nationale Bank van België (NBB)

De onderstaande grafiek toont aan dat het aandeel van kredieten op lange termijn steeds groter wordt. De ondernemingen trachten namelijk de historisch lage rente op ondernemingskredieten voor een langere periode vast te leggen. Hierdoor is er minder “rotatie” in het kredietvolume en kan er ook nog steeds een toename zijn van de totale kredietomloop bij een meer gematigde kredietproductie.

Bron: Kredietobservatorium / Nationale Bank van België (NBB)

Kredietvraag stijgt in aantal en bedrag, productie van krediet stijgt in aantal

De kredietvraag nam in het vierde kwartaal van 2016 t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar zowel in aantal als bedrag toe met respectievelijk +6,4% en +3,7%.

Uit de KMO-barometer van UNIZO blijkt dat het aandeel ondernemers dat positief gestemd is over de economische conjunctuur in het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 nog steeds groter is dan het aandeel ondernemers dat negatief gestemd is.

Ook uit de conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat het ondernemersvertrouwen verder positief evolueert. Dit vertaalt zich steeds in een positieve curve van de kredietaanvragen.

Het aantal verstrekte kredieten steeg in het vierde trimester van 2016 t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar met 4,7%.

In bedrag is er sprake van een lichte daling in het vierde kwartaal van 2016 t.o.v. hetzelfde kwartaal van vorig jaar van 2,4%. Ondanks deze lichte daling blijft de productie nog op een hoog niveau.

Ondernemingskrediet blijft toegankelijk

In de BLS-enquête (Bank Lending Survey) van de Nationale Bank van België (NBB) maken de banken gewag van een stabilisering van hun kredietverleningscriteria. Ook de Belgische ondernemers zelf geven aan lage kredietbelemmeringen te ervaren.

Een daling op onderstaande grafiek geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.

Op de grafiek zien we dat de banken hun kredietvoorwaarden vanaf het eerste kwartaal van 2013 aanhoudend hebben versoepeld en dus toegankelijk houden voor de ondernemingen.

Terwijl 28,5% van de ondernemers in het eerste kwartaal van 2013 de kredietvoorwaarden als ongunstig beschouwden, is dit percentage in het vierde kwartaal van 2016 afgezwakt tot 6,1%.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Deze positieve ervaring weerspiegelt zich ook in een lage weigeringsgraad, wat er kan op wijzen dat de ondernemers hun kredietdossiers goed onderbouwen.

Samen met het vierde kwartaal van 2014 ligt de weigeringsgraad van het vierde kwartaal van 2016 op het op één na laagste niveau in vergelijking met alle vierde kwartalen sinds de start van de metingen in 2009. Indien we vergelijken op jaarbasis, noteren we de laagste weigeringsgraad in 2016 sinds de start van de metingen.

Kredietverlening wordt nog steeds ondersteund door de lage rentetarieven

Volgens de NBB1 daalde de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in december 2016 tot een nieuw historisch minimum, namelijk 1,59%.

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

Meer informatie

Meer informatie kan verkregen worden bij Wien De Geyter, woordvoerster ad interim van Febelfin, op het persnummer 02 507 68 31 of via e-mail press@febelfin.be.

Een overzicht van al deze cijfers en meer kunt u terugvinden op de website www.financieringvanondernemingen.be.

 

1 Trimestrieel overzicht Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen.

Meer over: