Herstel van de fondsensector in Q1 2012

22/06/2012

De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2012 een heropleving met 2,4 % en dit onder impuls van koerswinsten van de onderliggende activa. Eind maart 2012 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 106,88 miljard EUR. Eind 2011 bedroeg dit 104,39 miljard EUR.

Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten daalde gedurende de periode januari – maart 2012 met 2,0 %. Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in niet-vastrentende effecten steeg gedurende deze periode met 4,2 %.

De pensioenspaarfondsen hebben zich gedurende het eerste kwartaal van 2012 sterk hersteld onder impuls van koerswinsten gegenereerd door de onderliggende activa. Sinds hun ontstaan, 25 jaar geleden, tekenen ze een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,5 % op.

De Europese fondsensector kende een groei van 5,3 % tijdens het eerste kwartaal van 2012 en dit voornamelijk onder impuls van koerswinsten van de onderliggende activa.

Belgische fondsenmarkt1

Onderzoek van BEAMA toont aan dat de netto activa van de in België publiek gecommercialiseerde fondsen gedurende het eerste kwartaal van 2012 met 2,49 miljard EUR, oftewel 2,4 %, stegen waardoor zij eind maart 2012 106,88 miljard EUR bedroegen.

Deze stijging is te wijten aan de koerswinsten van de onderliggende activa.

De aandelenfondsen kenden aanzienlijke netto inschrijvingen. Deze werden quasi volledig gecompenseerd door netto terugbetalingen van de monetaire fondsen.

Fondsen die overwegend beleggen in vastrentende effecten

Binnen de groep van de fondsen die overwegend beleggen in vastrentende effecten stegen de activa van de in België gecommercialiseerd obligatiefondsen met 2,40 miljard EUR, oftewel 9,5 %, gedurende het eerste trimester van 2012 en komen ze uit op 27,74 miljard EUR eind maart 2012. Van deze stijging is grosso modo 1/3 te wijten aan netto inschrijvingen en 2/3 aan koerswinsten van de onderliggende activa.

De activa van de monetaire fondsen groeiden zeer sterk gedurende de eerste negen maanden van 2011 om eind september 2011 een piek van 6,65 miljard EUR te bereiken. Nadien werd het netto actief van deze fondsen afgebouwd en waren ze eind 2011 goed voor 4,74 miljard EUR. Gedurende de eerste drie maanden van 2012 werd deze afbouw verder doorgezet waardoor de activa van de monetaire fondsen eind maart 2012 1,74 miljard EUR bedroegen. De terugval van de monetaire fondsen is volledig te wijten aan netto terugbetalingen ten belope van 4,06 miljard EUR.

In totaliteit daalden de netto activa van de fondsen die overwegend beleggen in vastrentende activa gedurende het eerste kwartaal van 2012 met 2,0 % waardoor hun gecommercialiseerd netto actief uitkwam op 29,48 miljard EUR eind maart 2012. Deze daling wordt hoofdzakelijk gedreven door de netto terugbetalingen bij de monetaire fondsen. Eind 2011 bedroeg het netto actief 30,08 miljard EUR.

Fondsen die overwegend beleggen in niet-vastrentende effecten

Binnen de groep van de fondsen die overwegend beleggen in niet-vastrentende effecten werden uiteenlopende tendensen opgetekend gedurende het eerste kwartaal van 2012. De aandelenfondsen tekenden met +17,9 % de grootste relatieve stijging op. Verder kenden ook de pensioenspaarfondsen en de vastgoedfondsen een toename van hun in België gecommercialiseerd netto actief. Met -7,0 % waren de fondsen met kapitaalbescherming de belangrijkste relatieve dalers. Zij werden gevolgd door de gemengde fondsen.

De activa in België van de aandelenfondsen namen met 4,12 miljard EUR toe in de loop van het eerste trimester van 2012 en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen ten belope van 4,09 miljard EUR. Eind maart 2012 bedroeg het gecommercialiseerde vermogen van de aandelenfondsen 27,14 miljard EUR.

De fondsen met kapitaalbescherming daalden met 1,38 miljard EUR in de periode januari – maart 2012 om uit te komen op een gecommercialiseerd vermogen van 18,26 miljard EUR op het einde van dit eerste kwartaal. Grosso modo 2/3 van deze terugval is te wijten aan netto terugbetalingen.

De categorie van de gemengde fondsen tekende een achteruitgang van 0,68 miljard EUR op tijdens de eerste drie maanden van 2012 waardoor het gecommercialiseerd vermogen uitkwam op 13,55 miljard EUR. De netto terugbetalingen zijn in deze categorie van fondsen de drijvende kracht achter deze beweging.

De pensioenspaarfondsen hebben zich gedurende het eerste kwartaal van 2012 sterk hersteld onder impuls van koerswinsten gegenereerd door de onderliggende activa. Het netto actief van de pensioenspaarfondsen groeide tijdens de periode januari – maart aan met 0,82 miljard EUR om eind maart 2012 11,98 miljard EUR te vertegenwoordigen. Het record bedrag aan gecommercialiseerd vermogen van eind 2010, zijnde: 12,04 miljard EUR, komt hiermee terug in zicht.

De vastgoedfondsen kenden een toename gedurende het eerste trimester van 2012. De drijvende kracht achter dit herstel zijn de netto inschrijvingen die grosso modo 2/3 van de stijging verklaren. Eind maart 2012 vertegenwoordigden deze fondsen een netto actief van 6,28 miljard EUR.

De privak herpakte zich gedurende het eerste trimester van 2012 en groeide met 5,3 % aan.

Kortom, de netto activa van de fondsen die overwegend beleggen in niet-vastrentende effecten stegen gedurende het eerste trimester van 2012 met 4,2 %, en waren eind maart 2012 goed voor een globaal bedrag van 77,41 miljard EUR. Deze toename wordt voornamelijk gedreven door de netto inschrijvingen bij de aandelenfondsen.

Fondsen naar Belgisch recht

Openbaar verdeelde fondsen naar Belgisch recht

De openbare fondsen naar Belgisch recht waren eind maart 2012 goed voor een totaal beheerd netto actief van 88,33 miljard EUR. Op datzelfde ogenblik vertegenwoordigden de pensioenspaarfondsen hierin 11,98 miljard EUR, oftewel meer dan 1/8ste van de openbare fondsen naar Belgisch recht.

De berekening van de gemiddelde return van de pensioenspaarfondsen op jaarbasis per 31 maart 2012 levert volgend resultaat op:

•           Op 1 jaar: -0,5 %

•           Op 5 jaar: -1,3 %

•           Op 10 jaar: +3,6 %

•           Op 15 jaar: +4,6 %

•           Sinds ontstaan: +6,5 %

Niet-openbaar verdeelde institutionele fondsen naar Belgisch recht

Sinds de uitvoerings-KB’s gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2007, kunnen investeringsvehikels ontwikkeld worden op maat voor institutionele beleggers en dit onder de vorm van “Instititutionele ICB met een veranderlijk aantal rechten van deelneming”. Deze institutionele fondsen zijn niet-openbare fondsen die dienen aangemeld te zijn bij de FOD Financiën.

Dergelijke beveks kennen een al maar toenemend belang en eind maart 2012 vertegenwoordigden de 104 institutionele compartimenten naar Belgisch recht 2,86 miljard EUR aan netto actief.

Europese fondsenmarkt

Ook op Europees niveau kende de fondsensector een heropleving tijdens het eerste kwartaal van 2012 en dit na een op- en neergaand 2011.

Eind maart 2012 vertegenwoordigde de Europese fondsensector een totaal netto actief van 8.362 miljard EUR ten gevolge van een stijging met 424 miljard EUR, oftewel 5,3 %, gedurende de periode januari - maart. Hiervan is grosso modo 80 % toe te schrijven aan koerswinsten van de onderliggende activa en 20 % aan netto inschrijvingen. De netto inschrijvingen werden tijdens deze periode opgetekend bij elk investeringstype.

Globaal gezien heeft, tijdens het eerste kwartaal van 2012, zowel de Belgische als de Europese markt genoten van koerswinsten van de onderliggende activa.

____________

1 De ‘Belgische markt’ wordt gedefinieerd als: ‘het in België openbaar verdeeld netto actief van ICB’s naar Belgisch en buitenlands recht’.

__

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen via Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be) of bij Mevr. Myriam Vanneste, Voorzitster BEAMA.

Deze en andere statistieken inzake de ICB-sector, zijn beschikbaar op de website van de BEAMA (www.beama.be) onder de rubriek « Statistieken ».

 

Meer over: