De Tijd kaart onbedoelde neveneffecten van Programmawet aan

11/07/2017

Boete niet (tijdig) betaald? Sinds eind vorig jaar kunnen leasingwagens in beslag genomen en verbeurd worden verklaard om achterstallige penale boetes en douane-en accijnsschulden te kunnen invorderen.

In hoofdstuk 3 van de Programmawet, die op 25 december 2016 in voege is getreden, staan een aantal maatregelen uitgeschreven die de invordering van dergelijke schulden moeten verbeteren. De wet brengt echter onbedoelde neveneffecten met zich mee.

Eigendomsrechten in het gedrang

Ook indien de kentekenhouder van de wagen niet de eigenaar van de wagen is, kan de wagen in beslag genomen worden en verbeurd worden verklaard. Hierdoor treft men in de eerste plaats de leasingmaatschappij i.p.v. de leasingnemer. Leasingwagens worden vaak ingeschreven op naam van de leasingnemer maar de leasingmaatschappij blijft wel eigenaar. Wanneer een leasingauto verbeurd wordt verklaard, komen de eigendomsrechten van de leasingmaatschappij dan ook in het gedrang.

Om dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen, hebben de BLV en Renta een procedure ingeleid tot vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof. Dit betreft echter een bewarende maatregel: zodra er een wetswijziging komt wordt de juridische actie stopgezet. De constructieve dialoog met de overheid wordt ook verdergezet.

De Tijd heeft vorige week (5 juli 2017) een gedetailleerd en genuanceerd artikel aan de problematiek gewijd:

Boete kan tot inbeslagname leasingwagen leiden

Wie een onbetaalde boete heeft, riskeert sinds kort dat zijn leasingwagen in beslag wordt genomen en verkocht. De leasingsector vecht die regeling aan voor het Grondwettelijk Hof.

De federale overheid vaardigt geregeld met één enkele wet een waslijst nieuwe bepalingen in. Dergelijke verzamelwetten staan in het jargon bekend als programmawetten. De recentste, van Kerstmis 2016, bevat onder meer maatregelen om de invordering van penale boetes - boetes uit een misdrijf - en douane- en accijnsschulden te verbeteren.

Sinds die wet bestaat de mogelijkheid om ook leasingwagens bij een wegcontrole in beslag te nemen, als blijkt dat de eigenaar of de titularis van de nummerplaat openstaande penale boetes of douane- en accijnsschulden heeft.

Hij krijgt dan tien dagen de tijd om het achterstallige geld te betalen. Gebeurt dat niet, dan kan de overheid overgaan tot de verkoop van de auto. Er is geen rechterlijk bevel nodig om de wagen aan te slaan of te verkopen. De hele procedure kan worden uitgevoerd door de ontvanger van de belastingen.

De nieuwe regeling is een verstrenging van de vorige en bevat niet langer de beperkende voorwaarde dat de kentekenhouder van de auto ook de eigenaar moet zijn. Dat brengt problemen met zich mee. Want leasingwagens worden vaak ingeschreven op naam van de leasingnemer. Dat zijn vooral vennootschappen, maar door de opkomst van privéleasing zijn het ook meer en meer ook natuurlijke personen. De eigenaar van de wagen blijft wel de leasinggever, de leasingmaatschappij.

Procedure

Bij het verbeurdverklaren van een salariswagen treft de overheid dus in eerste instantie de leasingmaatschappijen. Hun eigendomsrechten komen daardoor in het gedrang. Om dat tegen te gaan hebben de beroepsfederaties Renta en de Belgische Leasingvereniging (BLV) bij het Grondwettelijk Hof een procedure tot nietigverklaring van de betrokken bepalingen uit de programmawet aangespannen.

Isabelle Marchand, de woordvoerster van de koepelorganisatie Febelfin waartoe de BLV behoort, heeft het in een reactie over een bewarende maatregel. ‘De leasingsector kreeg intussen positieve signalen van de federale overheid, waar we de problematiek hebben aangekaart, over een wijziging van de wet. Waarschijnlijk gaat het trouwens om onbedoelde neveneffecten van de wetgeving. Maar omdat de vernietigingsprocedure binnen zes maanden moest worden ingediend, uiterlijk eind juni, namen we het zekere voor het onzekere.’

Bijsturing

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is bevoegd voor de kwestie. Een informeel contact met zijn kabinet leidde volgens de BLV tot de toezegging dat de programmawet zo zal worden bijgestuurd dat er nooit een gedwongen verkoop kan gebeuren als het voertuig geen eigendom is van de schuldenaar.

Zodra er een wetswijziging komt en hun eigendomsrechten veilig zijn gesteld, zullen de beroepsfederaties hun juridische actie stopzetten, laten ze weten. Ze blijven intussen openstaan voor een dialoog met de overheid om snel tot een duidelijke oplossing te komen. ‘We willen geen polemiek veroorzaken’, beklemtoont Marchand. De federaties zeggen nog geen weet te hebben van een voorbeeld van een effectieve toepassing van de nieuwe regels.

De bedrijven die aangesloten zijn bij Renta - de Belgische koepel van wagenverhuurders - en de BLV hebben samen ruim een half miljoen wagens in eigendom. Dat park is goed voor miljarden euro’s. Alleen al de bijna 150.000 wagens die de BLV-leden eind vorig jaar hadden rondrijden, zijn goed voor meer dan 4 miljard euro.

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be.

Meer over: