Bouwstenen voor een duurzame financiering in de toekomst

19/10/2017

Financiële instellingen zijn ideaal geplaatst om het voortouw te nemen op weg naar duurzame financiering en bij uitbreiding een duurzame economie, wordt in het rapport "New Pathways - Building Blocks for a Sustainable Finance Future for Europe" geargumenteerd.

Bedrijven en de maatschappij helpen zoeken naar oplossingen voor de toekomstige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid, dat moet centraal staan in het businessmodel van elke financiële instelling.

Als we de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties willen halen, dan moeten financiële instellingen vanaf nu volop inzetten op duurzaamheid. Het is aan hen om het doel van financieren te herdenken, om te beginnen bouwen aan businessmodellen die de juiste balans bewaren tussen de toekomstige noden op economisch, sociaal en milieuvlak.

Omdat de auteurs van het rapport ervan overtuigd zijn dat duurzaam bankieren de drijvende kracht kan zijn richting een duurzame economie, schrijven ze enkele concrete voorstellen naar de financiële sector uit maar ook naar de regelgevers toe. De voorstellen die we hieronder voor u samenvatten zijn dan ook voorgelegd aan de High Level Expert Group on Sustainable Finance, de werkgroep die zich in opdracht van de Europese Commissie buigt over een duurzamer financieel systeem.

Het rapport is een samenwerking tussen het bankennetwerk The Global Alliance for Banking on Values, de non-profitorganisatie Finance Watch en het wereldwijde initiatief Mission 2020. De aanzet is gegeven door Christiana Figueres, de architecte van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

Transparantie centraal stellen

Als de financiële sector werkt aan transparantie, dan geeft hij alle stakeholders de kans om echt te begrijpen waar financiering om draait. Anders is het onmogelijk om financiering af te stemmen op de maatschappelijke noden.

Om daarin sneller vooruitgang te boeken, is het belangrijk dat de focus ligt op de sociale, economische en milieuaspecten die op lange termijn aandacht vragen.

Verder is transparantie over het proces naar duurzame financiering belangrijk. Een mogelijkheid zou zijn dat financiële instellingen niet alleen rapporteren over winst of groei, maar dat ze ook melden welk deel van hun balans voldoet aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Regelgevende instrumenten herzien

Volgens de auteurs van het rapport zouden er hier en daar aanpassingen in de regelgeving nodig zijn om tot duurzame financiering te komen. Een van de mogelijkheden is extra kapitaalvereisten opleggen voor assets die voor milieu of maatschappij een hoger risico inhouden en voor assets die niet voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Andersom zou ook kunnen, namelijk fiscale maatregelen invoeren die investeringen in nieuwe duurzame sectoren aanmoedigen.

Divers financieel ecosysteem uitbouwen

Financiële instellingen moeten bouwen aan een ecosysteem waaruit een duurzame economie kan groeien. Dat systeem zou bestaan uit financiële instellingen met een verschillend businessmodel, een verschillende investeringshorizont en een andere risicoappetijt. Geen enkele burger of bedrijf mag uitgesloten worden.

Binnen dit voorstel past bijvoorbeeld de oprichting van een Europese hub, een soort van expertisecentrum waar partners samen aan projecten rond duurzame financiering kunnen werken, best practices kunnen delen en gelijkaardige projecten met elkaar kunnen linken.

Burger toegang geven tot duurzame beleggingen

In bijna alle lidstaten van de EU krijgt de gewone burger door allerlei regelgeving niet de kans om in duurzame fondsen te beleggen. Ook al zijn veel van die regels net ingevoerd om de burger te beschermen tegen risico’s die hij niet kan inschatten, toch moeten we evolueren naar een regelgevend kader dat duurzame beleggingen toegankelijk maakt voor alle burgers.

Duurzaamheid als vorm van meerwaardecreatie beschouwen

De financiële sector moet beseffen dat hij in de toekomst meerwaarde kan creëren door een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzaamheid en door een partnerrol op zich te nemen in nieuwe duurzame ontwikkelingen. Dat kan door in te zetten op duurzaam leiderschap of door werknemers opleidingen rond duurzaamheid te geven.

Meer info

In de volledige studie kunt u alle voorstellen in detail nalezen.

Meer over: